contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Route Neuf
Port Salut
Haiti

+509 3199 6025

Rankontre Ekip Nou An!

Anplwaye Enèji Pwòp la!

RANKONTRE EKIP NOU AN!

 
headshot YM.jpg

YVEROSE MILIEN, DIREKTRIS OPERASYON

Yverose rejwenn ekip Enèji Pwòp nan mwa me 2014. Depi me 2014 li tap travay nan ekip administratif. Nan mwa me 2016 li chanje post pou li travay kòm Direktris Operasyon. Objektif travay li se jere tout aktivite administratif pou ekip la avèk rezo Enèji Pwòp la tankou: kliyan, Revandè, ekip teknik, kontab, ak ankadreman. Li te chwazi travay ak Enèji Pwòp non sèlman pou travay antrepriz la ap mennen nan amelyorasyon sistèm kondisyon vi moun an Ayiti nan domèn enèji, men poul ka agrandi kapasite daprantisaj e fè plis eksperyans. Li fèt Okay nan depatman sid, epi li etidye Syans Kontab nan Université de Port-au-Prince.


headshot RM.jpg

RACHEL MCMANUS, PREZIDANT

Rachel travay avek Enèji Pwòp depi 2012 kòm Direktris jeneral, li te pote yon ekip eksperyans nan jesyon biznis an Ayiti. Kounyea li travay kòm Prezidant Enèji Pwòp, li sipèvize ekspansyon mak Enèji Pwòp nasyonalman, rasyonalize pratik òganizasyonèl, ak sipèvize tout aktivite Enèji Pwòp yo. Li gen yon diplòm (MSC) nan konfli ak devlopman entènasyonal soti nan Kingston University (Angletè) avek yon diplòm bakaloreya (mansyon) nan Etid Entènasyonal.


WENDY SANASSEE, KOWÒDONATRIS KOMINOTÈ

Wendy rejwenn ekip la nan mwa fevriye 2016 kòm Kowòdonatris pou Angajman Kominotè nan Les Anglais, Ayiti, kote li kolabore avèk moun ki gen enterè nan ak deyò òganizasyon an pou pwomosyon nan devlopman mikwo-rezo nan Les Anglais ak lòt kominote ki chwazi kòm sit potansyèl pou mikwo-rezo. Anvan sa li te travay nan domèn teknoloji dlo e li te yon volontè aktif enplike nan travay prevansyon pou yon ONG VIH-SIDA nan peyi lakay li nan Lil Moris. Wendy gen yon Bakaloreya nan jeni chimi ak anviwònman ak yon metriz nan jesyon pwojè nan “Université de Maurice”. Li gen pasyon li pou’ l sèvi avèk konsèp jeni pou amelyore kominote yo, se sa ki te pouse enterè’l pou li travay nan Enèji Pwòp an Ayiti


Rosane.jpg

ROSANE JEAN JACQUES, ANBASADRIS REZO

Rosanne te kòmanse travay avèk Enèji Pwòp kòm Revandè nan ane 2012 aprè li te travay kòm Sipèvizè Atelye Recho Mirak. Kounyea Rosanne travay kòm Anbasadris Rezo Enèji Pwop nan Lèzanglè. Travay li se ede kliyan yo ranpli fòm Enèji Pwòp yo epi verifye sistèm ki nan lari yo. Li te kòmanse etudye Lèzanglè aprè li kontinye PòtoprensAvan Enèji Pwòp Rosanne te travay nan yon endistri rad nan SONAPI nan Pòtoprens. Rosannne di li renmen tout travay Enèji Pwòp ap ofri an Ayiti. Li ta renmen pou Lèzanglè vin pi bèl e pou Enèji Pwòp ta kreye lòt mikwo rezo nan lot zòn.  


Untitled-1.jpg

PIERRE CARMELO SAINT LUC, TEKNISYEN REZO

Pierre Carmelo fèt Lèzanglè, sid Ayiti. Li gen yon diplòm nan Elektrisite Batiman ak Endistriyèl nan Centre d’Apprentissage des Cayes (CAC) ak yon diplòm nan Syans Devlopman nan Université Polyvalente d’Haiti. Nan mwa desanm 2016 Carmelo rejwenn ekip Enèji Pwòp la kòm Teknisyen pou mikwo-rezo Lèzanglè. Li gen pou li travay avèk kliyan ki gen pwoblèm sou rezo a epi verifye kontè yo. Li renmen travay ak Enèji Pwòp paske lap patisipe nan devlopman peyi Dayiti espesyalman nan komin lakay li Lèzanglè answit li kolabore ak Enèji Pwòp pou li rann konpayi a pi efikas, rantab e bay pi bon sèvis nan domèn lan pandan ke lap respekte tout prensip ki etabli nan sistèm lan.


IMG-20150414-WA0008.jpg

Junior Bazile, Responsab de Vant Gran Sid

Bazile te kòmanse travay avèk Enèji Pwòp kòm Revandè mobil nan mwa septanm 2014. An mas 2015 li kontan pou'l travay kòm responsab de vant pou gran Sid. Bazile fèt Camp-Perin nan depatman sid e li etidye enfòmatik nan Pytech lekòl pwofesyonèl Frè Sakre Kè Okay. Li te travay kòm asistan pandan 1 lane ak Notre Dame Mission Volontaire Li renmen travay avèk Enèji Pwòp paske gen anpil moun ki te nan nesesite yon sistèm ekleraj ki pwòp e ki ekonomik Enèji Pwòp ale kote moun sa yo pou ede yo e li jwenn anpil felisitasyon.


Cidouane.jpg

bozil fritz, Ajan Sekirite

Beauzil fèt Lèzanglè. Li te fè etud klasik li nan vil la tou. An jen 2016 li rejwenn ekip Enèji Pwòp la Kòm Ajan Sekirite pou mikwo rezo a. Beauzil siveye ak pwoteje materyèl nan sistèm santral rezo a sa gen ladan tout pano solè yo. Avan li te rejwenn ekip la li te travay kòm ajan sekirite pou yon konpayi ki travay nan domèn wout, aprè li te travay kòm ajan sekirite pou meri Lèzanglè. Li renmen sa Enèji Pwòp ap fè nan domèn enèji an Ayiti e li menm li vle pote èd li sou plan sekiritè pou ede Enèji Pwòp avanse.


Adrien.jpg

Louis Adrien Forestal, Ajan Sekirite

Adrien te rejwenn ekip la an desanm 2014 kòm Ajan Sekirite. li fèt Lèzanglè e li fè etud klasik li la tou. Adrien siveye ak pwoteje materyèl sistèm santral rezo a. Avan li te rejwenn ekip la li te travay pou UNOPS kòm bòs mason. Adrien di li renmen sistèm Enèji Pwòp la epi li remesye Enèji Pwòp anpil pou bon travay lap fè nan domèn enèji an Ayiti.


IMG_8417.JPG

RUDIE DESRAVINES, STAJYE

Rudie rejwenn ekip la antanke stajyè nan me 2017. Li fèt e li grandi nan Potoprens men li kite peyi a nan lane 2009 pou l etidye bakaloreya entenasyonal nan UWC-CR (United World College Costa Rica). Li kòmanse etid li nan Luther College an 2011 e li gradye ak yon lisans nan Matematik ak Syans Fizik an 2015. Malgre tan li fè ap etidye a letranje, li rete konekte ak Ayiti. Li bay tèt li kòm objektif pou l itilize edikasyon STEM (syans, teknoloji, jeni, ak matematik) pou ede peyi l jwenn solisyon nan koze anviwonman ak enèji. Nan inivesite a, li travay sou yon pwojè ki te itilize modèl ak ekwasyon diferansyèl (ODEs) pou adrese koze jesyon fatra nan zòn bò lakay li, nan Delmas 33. Aktyèlman li bay sèvis a komite nasyonal UWC an Ayiti a pou ede nan pwosesis seleksyon top elèv nan segond ak reto pou yo ka etidye nan UWC, kote kondisyon sosyo ekonomik elèv yo pa konte.


FullSizeRender.jpg

Marie Grecia Cesar, Ajan Pòtoprens

Marie Grecia fèt Pòtoprens, li etidye syans administrativ Institut Universitaire Quisqueya-Amerique (INUQUA) e jesyon otèl e touris INTEC. li rejwenn ekip la nan mwa mas 2015. Li te travay nan endistri "Carolina" kom ajan pou pwomosyon pou chak pwodwi aprè li te travay pou SODIPAL kom ajan maketing. Marie Grecia asire'l de apwovizyonman, fòmasyon Revandè ak Ajan Enèji Pwòp. li chwazi Enèji Pwòp paske li vle anrichi konesans li davantaj e ede Ayiti nan domèn resiklaj e pwoteje anviwonman.


headshot ND 220px.jpg

DORVIL NOË, ASOSYE MAKETING

Noë te komanse travay avèk Enèji Pwòp kòm Revandè nan mas 2013. Depi jen 2014 li kontan pou’l travay kòm Asosye Maketing nan zòn Pòtoprens. Sa edel ak depans li fè chak jou kòm pou manje, epi li travay tou poul ka jwenn lajan poul ka kontinye lekòl. Li renmen Enèji Pwòp paske l montre l reyalite lavi l. Li di mèsi tout ekip la pou l kontinye travay ansanm jiskaske tout moun fin konnen Enèji Pwòp. Noë fèt Hinche nan depatman Sant peyi dayiti kote li te komanse ale lekòl